Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen

  Cerkwina pratyja

  Kirchenkalender

  Magiski kwadrat w cerkwi Sagrada Familia w Bacelonje
  RSSPrint

  Cerkwina pratyja 2018

  2017–2019 Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom"
  2017-2019 Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose"

   

  januar/wezymski

  18. januar 2018 19:00 Lubnjow: Pśednosk ”Burska do cerkwje” (Doris Heinzowa)
  18. Januar 2018 19:00 Kulturzentrum Lübbenau: Vortrag „Die wendische Tracht in der Kirche” (Doris Heinz)

  18. wezmymski 2018 100. pósmjertniny Karla Alberta Haußiga. Roźony chośebuźaŕ běšo prjatkaŕ we Wětošowje a statkowašo wušej 35 lět ako faraŕ w Kórjenju. Jaden z prědnych cłonkow Maśice Serbskeje.
  18. Januar 2018 100. Todestag von Karl Albert Haußig. Der gebürtige Cottbuser war Prediger in Vetschau und wirkte über 35 Jahre als Pfarrer in Kahren. Einer der ersten Mitglieder der Maśica Serbska.

  20. wezmymski 2018 Matej Młynk 1878 † w Grodku. Póchada z Lěskeje, běso faraŕ we Złem Komorowje a wušej 40 lět pśi grodkojskej Serbskej cerkwi
  20. Januar 2018 Matej Młynk 1878 † in Spremberg. Er stammt aus Lieske, war Pfarrer in Senftenberg und über 40 Jahre an der Wendischen Kirche Spremberg.

  24. wezymski 2018 16:30 chóśebuski Ewangelski centrum: prědne pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
  24. Januar 2018 16:30 Evangelisches Zentrum Cottbus: erste Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

  februar/swěckowny

  02. swěckowny 2018 250. pósmjertny źeń Johanna Gottlieba Hauptmanna. Wušy faraŕ w Lubnjowje, awtor prědneje śišćaneje dolnoserbskeje gramatiki a serbskich spiwarskich
  02. Februar 2018  250. Todestag von Johann Gottlieb Hauptmann. Oberpfarrer in Lübbenau, Autor der ersten gedruckten niedersorbischen Grammatik und eines wendischen Liederbuches

  13. swěckowny 2018 zapust
  13. Februar 2018 Fastnacht

  14. swěckowny 2018 pódjebnica/popelna srjoda
  14. Februar 2018 Aschermittwoch

  14. swěckowny 2018 19:00 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pśednosk „Pśiwěry w Serbach” (Uta Henšelowa)
  14. Februar 2018 19:00 Wendische Kirche Senftenberg: Vortrag „Aberglaube bei den Wenden” (Ute Henschel)

  20. swěckowny 2018 Benjamin Běgaŕ 1873 † w Janšojcach, faraŕ w Picnju, Wětošowje a Janšojcach, sobuzałožaŕ a wudawaŕ ewangelskego casopisa „Wosadnik”
  20. Februar 2018 Benjamin Bieger 1873 † in Jänschwalde, Pfarrer in Peitz, Vetschau und Jänschwalde, Mitbegründer und Herausgeber der evangelischen Zeitschrift „Wosadnik”

  28. swěckowny 2018 17:00 Centrum za dialog a pśeměnjenje w Kórjenju: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
  28. Februar 2018 17:00 Zentrum für Dialog und Wandel Kahren: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben

   

  měrc/pózymski

  03. pózymski 2018 14:00 Hory, Najsy 26: workshop Serbskego ewangelskego towaristwa a górnoserbskich evangelskich wósadow
  03. März 2018 Elsterheide-Berg, Am Anger 26: SET-Workshop der obersorbischen evangelischen Gemeinden

  08. pózymski 2018 16:30 chóśebuski ewangelski centrum: pósejźenje pśedsedarstwa STSRC
  03. März 2018 16:30 Sitzung des Vorstandes des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

  11. pózymski 2018 Jan Boguměr Rychtaŕ 1703 ✶ w Chóśebuzu, faraŕ w Janšojcach
  11. März 2018 Johannes Gottfried Richter 1703 ✶ in Cottbus, Pfarrer in Jänschwalde

  19. pózymski 2018 16:00 Fara w Dešnje: zmakanje źěłoweje kupki „Serbska namša”
  19. März 2018 16:00 Pfarramt Dissen: Zusammenkunft der AG „Wendischer Gottesdienst“

  21. pózymski 2018 Jurij Libuš 1788 ✶ w Zdźarje, pśisamem 50 lět wušy faraŕ we Złem Komorowje
  21. März 2018 Jurij Libuš 1788 ✶ in Wilthen-Sora, fast 50 Jahre Oberpfarrer in Senftenberg

  22. pózymski 2018 Karl Gotthard Bolte 1928 † w Barlinju, faraŕ w Bórkowach, Brjazynje a Wětošowje. Jo serbski nawuknuł a teke za Serbow w Barlinju namše źaržał, Maśicaŕ
  22. März 2018 Karl Gotthard Bolte 1928 † in Berlin, Pfarrer in Burg, Briesen unnd Vetschau. Er eignete sich die wendische Sprache an und hielt auch für die Wenden in Berlin Gottesdienste, Mitglied der Maśica Serbska

  24. pózymski 2018 Jan Albert Nananael Fryco 1803 † we Łojowje, tamny faraŕ, korektor Frycowego Starego testamenta
  24. März 2018 Johann Albert Nananael Fritz 1803 † in Groß Luja, dortiger Pfarrer, Korrektor des Alten Testaments von Fritz

  25. pózymski 2018 bałabnica – palmarum
  25. März 2018 Palmsonntag

  29. pózymski 2018 źeń hustajenja Bóžego blida – zeleny stwórtk
  29. März 2018 Gründonnerstag

  30. pózymski 2018 śichy pětk
  30. März 2018 Karfreitag

  31. pózymski 2018 zakurjona sobota
  31. März 2018 Karsamstag

   

  apryl/nalětny

  01. nalětny 2018 (jatšownica) Bramborske serbske radijo 13:30: Nabóžne wusćełanje (Manfred Hermaš)
  01. April 2018 (Ostersonntag) RBB 13:30: Wendische Andacht (Manfred Hermasch)

  01. nalětny 2018 (jatšownica) 05:00 Janšojce: Jatšowne spiwanje
  01. April 2018 (Ostersonntag) 05:00 Jänschwalde: Ostersingen

  01. nalětny do 14. rozhelonego 2018 Serbska cerkwja we Wětošowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. April bis 14. Mai 2018 Wendische Kirche Vetschau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  02. nalětny 2018 (drugi jatšowny swěźeń) Bramborske serbske radijo 12:30: Wusćelanje serbskeje jatšowneje namše z Picnja; jatšowne spiwanje w Popojcach
  02. April 2018 (Ostermontag) RBB 13:30: Übertragung des wendischen Ostergottesdienstes aus Peitz; Ostersingen in Papitz

  04. nalětny 2018 19:00 Serbska cerkwja we Złem Komorowje: Pśednosk „Do Barlinja! Serbske seśelnice a źiśarki we wjelikem měsće” (Martina Nowakowa)
  04. April 2018 19:00 Wendische Kirche Senftenberg: Vortrag ”Nach Berlin! Spreewälder Ammen und Kindermädchen in der Großstadt” (Martina Noack)

  08. nalětny 2018 małe jatšy
  08. April 2018 Sonntag Quasimodogeniti

  09. nalětny 2018 Jan Krygaŕ 1598 ✶ w Brjazynje pla Gubina, kantor pśi cerkwi sw. Mikławša w Barlinju, nejwuznamnjejšy serbski komponist baroka a cerkwineje muziki
  09. April 2018 Johann Crüger 1598 ✶ in Groß Breesen bei Guben, Kantor an der Nikolaikirche in Berlin, bedeutenster wendischer Komponist des Barocks und der Kirchenmusik

  13. nalětny 2018 Dabit Boguwěr Głowan 1788 ✶ w Čornem Chołmcu, wuznamny pedagog, pśestajaŕ a wudawaŕ serbskich kjarližow a nabóžnych knigłow, wósebnje dolnoserbskeje biblije
  13. April 2018 Dabit Boguwěr Głowan 1788 ✶ in Schwarzkollm, bedeutender Pedagoge, Übersetzer und Herausgeber wendischer Kirchenlieder und geistlicher Literatur, besonders der niedersorbischen Bibel

  14. nalětny 2018 Oskar Pank 1928 † w Lindau/Bodensee, faraŕ w Skjarbošcu, Barlinju a Lipsku. Mócnje jo se zasajźował za serbsku rěc w cerkwi, maśicaŕ.
  14. April 2018 Oskar Pank 1928 † in Lindau/Bodensee, Pfarrer in Schorbus, Berlin und Leipzig. Er setzte sich stark für die wendische Sprache in der Kirche ein; Mitglied der Maśica Serbska.

  18. nalětny 2018 17:00 Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu: Seminar Serbsćina za luźi cerkwje (Christiana Piniekowa)
  18. April 2018 17:00 Schule für niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus: Seminar Wendisch für Kirchenleute (Christiane Piniek)

  18. nalětny 2018 Hodźij: Serbska prjatkarska konferenca
  18. April 2018 Göda: wendische/sorbische Predigerkonferenz

  20. nalětny 2018 16:00 Šula za dolnosersku rěc a kulturu: Bibliske koło „Bibliske špruchy za kuždu gózbu?” (dr. Hartmut S. Leipner)
  20. April 2018 16:00 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur: Wendischer Bibelkreis: „Bibelsprüche für jede Gelegenheit?” (Dr. Hartmut S. Leipner)

  21. nalětny 2018 14:00 Kórjeń: Klawura serbskeje wósady
  21. April 2018 14:00 Kahren: Klausur der wendischen Gemeinde

  22. nalětny 2018 (tśeśa njeźela pó jatšach/jubilate) 10:30 Dešno: serbska namša wó B. Šwjeli (f. K. Köhlerowa)
  22. April 2018 (Sonntag Jubilate) 10:30 Dissen: wendischer B.-Schwella-Gottesdienst (Pf. K. Köhler)

   

  maj/rozhelony

  02. rozhelony 2018 Oskar Pank 1838 ✶ w Lutolu, wušy promšt w Lipsku, mašicaŕ
  02. Mai 2018 Oskar Pank 1838
  ✶ in Leuthen, Generalsuperintendent in Leipzig, Mitglied der Maśica Serbska

  10. rozhelony 2018 stupny stwórtk
  10. Mai 2018 Himmelfahrt

  13. rozhelony 2018 25. wrośenica nowozałoženja Maśicy Serbskeje w Chóśebuzu
  13. Mai 2018 25. Jahrestag der Neugründung der Maśica Serbska in Cottbus

  17. rozhelony 2018 10:30 chóśebuski Pódpołnocny kjarchob: huswěśenje hopomnjeńskeje tofle za B. Šwjelu; 13:00 Měsćański dom: kolokwium za B. Šwjelu
  17. maja 10:30 Nordfriedhof Cottbus: Einweihung der Gedenktafel für Gotthols Schwela, 13:00 Stadthaus: Schwela-Kolloquium

  19. rozhelony 2018 Johann Gottlieb Hauptmann 1703 we Wittenbergu. Wušy faraŕ w Lubnjowje, awtor prědneje śišćaneje dolnoserbskeje gramatiki a serbskich spiwarskich
  19. Mai 2018 Johann Gottlieb Hauptmann 1703
  ✶ in Wittenberg. Oberpfarrer in Lübbenau, Autor der ersten gedruckten niedersorbischen Grammatik und eines wendischen Liederbuches

  20. rozhelony 2018 (swětkownica) 19:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: Noc wótwórjonych cerkwjow, Serbske reje z tereminom, program z Karolinu Eykec a kupku Serbska reja
  20. Mai 2018 (Pfingsten) 19:00 Oberkirche Cottbus: Nacht der offenen Kirchen in Cottbus, Musikprogramm Wendische Tänze mit dem Theremin, Programm mit Carolin Eyck und der Gruppe „Serbska Reja”

  20. rozhelony 2018 70. pósmjertny źeń Bogumiła Šwjele
  20. Mai 2018 70. Todestag vom Bogumił Šwjela

  21. rozhelony 2018 (drugi swětkowny swěźeń) 14:00 Turjej: Swětkowna namša, f. D. Schütt
  ­21. Mai 2018 (Ostermontag) 14:00 Tauer: wendischer Pfingstgottesdienst (Pfarrer D. Schütt)

  28. rozhelony 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
  28. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

  30. rozhelony 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
  30. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

  31. rozhelony 2018 14:00 Fara w Dešnje; Zmakanje ze serbskeju dušepastyrku Katharinu Köhleroweju
  31. Mai 2018 14:00 Pfarrhaus Dissen: Treffen mit der wendischen Seelsorgerin Katharina Köhler

  31. rozhelony 2018 brošma
  31. Mai 2018 Fronleichnam

  junij/smažki

  03. a 04. smažki 2018 Hodźij: Serbski cerkwiny źeń
  03. und 04. Juni 2018 Göda: Sorbischer Kirchentag

  03. smažki 2018 Matej Pogajbog Broniš 1868 ✶ w Lutolu (150. narodniny). Faraŕ pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi a w Górjenownje, promowěrowany rěcywědnik
  03. Juni 2018 Matej Pogajbog Broniš 1868 ✶ in Leuthen (150. narodniny). Pfarrer an der cottbuser Wendischen Kirche und in Komptendorf, promovierter Sprachwissenschaftler

  07. smažki 2018 Kito Mudra 1883 † w Picnju, źož jo statkował skóro 35 lět ako wušy faraŕ, maśicaŕ
  07. Juni 2018 Kito Mudra 1883
  † in Peitz, wo er fast 35 Jahre als Oberpfarrer wirkte, Mitglied der Maśica Serbska

  08. smažki 2018 Jan Z. B. Šyndlaŕ 1758 ✶ we Wjerbnje. Wěcej ako 40 lět wušy faraŕ w Picnju, wudawaŕ dolnoserbskeje Biblije
  08. Juni 2018 Johannes S. F. Schindler 1758 ✶ in Werben. Über 40 Jahre Oberpfarrer in Peitz, Herausgeber der wendischen Bibel

  10. smažki 2018 (druga njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Hochoza: serbsko–nimska namša (*naraźone)
  10. Juni 2018 (2. Sonntag nach Trinitatis) Drachhausen: wendisch–deutscher Gottesdienst (*Planung)

  11. smažki 2018 16:00 Ewangelski centrum w Chóśebuzu: zmakanje źěłoweje kupki „Serbska namša”
  11. Juni 2018 16:00 Evangelisches Zentrum Cottbus: Zusammenkunft der AG „Wendischer Gottesdienst“

  14. smažki 2018 Jan Bjedrich Tešnaŕ 1898 † w Oeynhausenja pla Bielefelda, faraŕ pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi, prědny pśedsedaŕ Maśice Serbskeje
  14. Juni 2018
  Jan Bjedrich Tešnaŕ 1898 † in Oeynhausen bei Bielefeld, Pfarrer an der cottbuser Wendischen Kirche, erster Vorsitzender der Maśica Serbska

  17. smažki 2018 (tśeśa njeźela pó swětej Tšojosći)* Žarow/Żary swěźeńska serbsko–pólska namša ku gózbje 300. wrośenicy hudaśa „Trjebulskego katechizma” wót Krystofa Gabriela Fabriciusa, f. A. Dębski (*naraźone)
  17. Juni 2018 (3. Sonntag nach Trinitatis) Sorau/Żary: Fabricius-Feier, 300. Jahrestag der Ausgabe des „Triebeler Katechismus” von Krystof Gabriel Fabricius (*Vorschlag)

  18. smažki 2018 Mato Kosyk, 1852 ✶ we Wjerbnje, faraŕ, farmaŕ, basnikaŕ
  18. Juni 2018 Mato Kosyk 1852
  ✶ in Werben, Pfarrer, Farmer, Dichter

  20. smažki 2018 Hajno Rizo ✶ w Strjažowje, faraŕ w Janšojcach a Bórkowach, redaktor Wosadnika
  20. Juni 2018 Heino Riese
  ✶ in Striesow, Pfarrer in Jänschwalde und Burg, Redakteur des Wosadnik

   

  julij/žnjojski

  01. do 31. žnjojski 2018 Kśicna cerkwja w Grodku: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. Juli 2018 Kreuzkirche Spremberg: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  03. žnjojski 2018 08:00 Dolnoserbski gymnazium w Chóśebuzu: serbska namša w šuli, f. K. Huglarjowa
  03. Juli 2018 Cottbus 08:00 Niedersorbisches Gymnasium Cottbus: wendischer Gottesdienst in der Schule  (Pfarrerin K. Köhler)

  11. žnjoski 2018 Kito Albin 1888 † w Górjenowje, tam wušej 50 lět faraŕ, sobuwudawaŕ dolnoserbskeje Biblije
  11. Juli 2018 Kito
  Albin 1888 † Komptendorf, dort über 50 Jahre Pfarrer, Mitherausgeber der wendischen Bibel

  13. žnjoski 2018 Kito Mjertyn Rocha 1913 † w Kopjeniku, wěcej ako 40 lět wušy faraŕ we Wětošowje, sobuzałožaŕ Maśice Serbskeje
  13. Juli 2018 Kito Mjertyn Rocha 1913
  † in Köpenick, über 40 Jahre Oberpfarrer in Vetschau, Mitbegründer der Maśica Serbska

  15. žnjojski 2018 (sedyma njeźela pó swětej Tšojosći)* 14:00* Zły Komorow: ekumeniska serbsko–nimska namša, f. D. Schütt (*naraźone)
  15. Juli 2018 14:00* Senftenberg: ökumenischer wendisch–deutscher Gottesdienst  (*in Planung)

   

  awgust/jacmjeński

  01. do 31. jacmjeńskego 2018 Kloštarska cerkwja w Gubinje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. August 2018 Klosterkirche Guben: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  12. jacmjeński 2018 (jadnasta njeźela pó swětej Tšojosći) Grodk: domowniski swěźeń ze serbskeju namšu* pód gołym njebjom (*planowana)
  12. August 2018 (11. Sonntag nach Trinitatis) Spremberg: Heimatfest mit wendischem Gottesdienst* unter freiem Himmel (*in Planung)

  14. jacmjeński 2018 200. narodny źeń Jana Karla Fryca Swora, 1818 ✶ w Tšadowje (wótbagrowany), prjatkaŕ w Chóśebuzu, faraŕ w Ranju, wudawaŕ dolnoserbsko–nimskego słownika jogo nana Hanza Jura Swory
  14. August 2018 200. Geburtstag von J. C. F. Zwahr, 1818 ✶ in Stradow (abgebaggert), Prediger in Cottbus, Pfarrer in Großräschen, Herausgeber des wendisch–deutschen Wörterbuchs seines Vaters H. J. Zwahr

  18. jacmjeński 2018 Wuježk: serbske familijowe drogowanje a dwórowy swěźeń
  18. August 2018 Wuischke: sorbische Familienwanderung und Hoffest

  19. jacmjeński 2018 (dwanasta njeźela pó swětej Tšojosći)* 10:00* Serbska cerkwja we Wětošowje: serbsko–nimska namša, f. I. Kśenka/f. R. Eiselt
  19. August 2018: Wendische Kirche Vetschau: wendisch–deutscher Gottesdienst (*in Planung)

  september/nazymski

  01. do 30. nazymskego 2018 Cerkwja sw. Mikławša w Baršću: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 30. September 2018 Nikolaikirche Forst: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  01. nazymski 2018 Michał Hórnik 1833 ✶ w Worklecach, katolski faraŕ, redaktor prědneju Pratyjowu 1880 a 1881
  01. September 2018 Michał Hórnik 1833 ✶ in Räckelwitz, katholischer Pfarrer, Redakteur der ersten Ausgaben von Pratyja 1880 und 1881

  02. nazymski 2018 (styrnasta njeźela pó swětej Tšojosći) 10:00 Nimska cerkwja w Chóśebuzu: 250. serbska namša nowšego casa, 30 lět źěłoweje kupki „Serbska namša”, prezentacija elektroniskego hudaśa Serbskeje biblije 1868/2018. Serbski bus pśijěźo teke z Budyšyna (pśizjawjenje pla Měrćina Wirtha)
  02. September 2018 Oberkirche Cottbus: 250. wendischer Gottesdienst neuerer Zeit, 30 Jahre AG „Wendischer Gottesdienst”, Präsentation der elektronischen Ausgabe der Wendischen Bibel 1868/2018. Ein sorbischer Bus kommt auch aus Bautzen (Anmeldung bei Martin Wirth)

  05. nazymski 2018 Bogumił Šwjela 1873 ✶ w Skjarbošcu
  05. September 2018 Bogumił Šwjela 1873 ✶ in Schorbus

  09. nazymski 2018 Matej Krygaŕ 1813 ✶ w Gołkojcach, faraŕ w Picnju a 40 lět w Janšojcach, maśicaŕ
  09. September 2018 Matej Krygaŕ 1813 ✶ in Kolkwitz, Pfarrer in Peitz und 40 Jahre in Jänschwalde, Mitglied der Maśica Serbska

  09. nazymski 2018 10:00 Dešno błośański cerkwiny źeń, fararka Katarina Wuglarjowa
  09. September 2018 10:00 Dissen Spreewaldkirchentag, Pfarrerin Katharina Köhler

  15. nazymski 2018 Hendrich Julius Broniš 1823 ✶ w Jasenju (wótbagrowany), faraŕ w Módłej, Bórkowach, Gołkojcach a pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi, maśicaŕ
  15. September 2018 Hendrich Julius Bronisch 1823 ✶ w Jessen (abgebaggert), Pfarrer in Madlow, Burg, Kolkwitz und an der Wendischen Kirche Cottbus, Mitglied der Maśica Serbska

  26. nazymski 2018 17:00 Ewangelski centrum w Zgórjelcu: pósejźenje Pśirady za serbske wósadne žywjenje pśi EKBO
  26. September 2018 17:00 Evangelisches Zentrum Görlitz: Sitzung des EKBO-Beirats für wendisches Gemeindeleben 

  26. nazymski 2018 Źěłowa kupka „Serbska namša” załožona 1988
  26. September 2018 Arbeitsgruppe „Wendischer Gottesdienst” 1988 gegründet

   

  oktober/winski

  01. do 31. winskego 2018 Cerkwja sw. Pankraciusa w Kamjenej: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. Oktober 2018 St.-Pankracius-Kirche Lübben-Steinkirchen: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  01. winski 2018 Wylem Nowy 1933 † w Chóśebuzu, faraŕ pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi, prědny pśedsedaŕ "Zwěska serbskich pśijaśelow", 20 lět pśedsedaŕ Maśice Serbskeje
  01. Oktober 2018 Wilhelm Nowy 1933
  † in Cottbus. Pfarrer an der Wendischen Kirche Cottbus, erster Vorsitzender des "Bundes wendischer Freunde, 20 Jahre Vorsitzender der Maśica Serbska

  08. winski 2018 Mjertyn Gryz 1818 ✶ w Hochozy, ceptaŕ w Dešanku a Nowej Jsy, kjarližaŕ a basnikaŕ
  08. Oktober 2018 Martin Gryz 1818 ✶ w Drachhausen, Lehrer in Dissenchen und Neuendorf, Autor von Kirchenliedern

  14. winski 2018 15:00 cerkwja sw. Pětša w Zgórjelcu: rozžognowanje z Martinom Herchom a zapokazanje nowego hušego promšta
  14. Oktober 2018 15:00 Peterskirche Görlitz: Verabschiedung Martin Herche und Einführung des neuen Generalsuperintendenten

  21. winski 2018 Mjertyn Gryz 1878 † w Nowej Jsy, ceptaŕ a kjarližaŕ
  21. Oktober 2018 Martin Gryz 1878 † in Neuendorf, Lehrer, Autor von Kirchenliedern

  21. winski 2018 Měto Wjeńcko 1953 † w Chóśebuzu, 25 lět faraŕ pśi chóśebuskej Serbskej cerkwi, dopisowaŕ Casnika a Wosanika, maśicaŕ
  21. Oktober 2018 Měto Wjeńcko 1953 † in Cottbus, 25 Jahre
  Pfarrer an der Wendischen Kirche Cottbus, Korresponent von Casnik un Wosadnik, Mitglied der Maśica Serbska

  23. winski 2018 Kito Pank 1808 w Dešnje, faraŕ w Lutolu a skóro 35 lět w Dešnje, sobuzałožaŕ Serbskego towaristwa w Dołojcnej Łužycy, redaktor Casnika, maśicaŕ.
  25. Oktober 2018 Kito Pank 1808 ✶ in Dissen, Pfarrer in Leuthen und fast 35 Jahre in Dissen, Mitbegründer des Wendischen Vereins in der Niederen Lausitz, Redakteur vom Casnik, Mitglied der Maśica Serbska.

  31. winski 2018 (źeń reformacije) Janšojce: serbska namša, f. I. Kśenka
  31. Oktober 2018 Jänschwalde: wendischer Gottesdienst

  31. winski 2018 14:00 zgromaźina Serbskego ewangelskego towaristwa
  31. Oktober 2018 Mitgliederversammlung des Sorbischen evangelischen Vereins

   

  nowember/młošny

  01. do 31. nowembera 2018 Radna žurla we Łukowje: "Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom". Drogujuca wustajeńca Serbskego muzeja w Budyšynje
  01. bis 31. November 2018 Ratssaal Luckau: "Wendische Kirchen zwischen Löbau und Lieberose". Wanderausstellung des Sorbischen Museums Bautzen

  11. nowembera 2018 (styriadwaźasta njeźela pó swětej Tšojosći) Žarow/Żary*: swěźeńska namša ku gózbje 470. wrośenicy pśełožka Nowego testamenta do serbskeje rěcy wót Mikławuša Jakubicy, f. A. Dębski (*naraźony)
  Sorau/Żary*: Jakubica-Feier – 470. Jahrestag der Übersetzung des Neuen Testament ins Wendische von Mikławuš Jakubica (*Vorschlag)

  21.11.2018 pokutna srjoda
  Buß- und Bettag

  25.11.2018 njeźela zamrětych
  Totensonntag

   

  december/zymski

  01.12.2018 14:00 chóśebuski Měsćański muzej: wólbna zgromaźina Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi. z. t.
  Stadtmuseum Cottbus: Wahlversammlung des Vereins zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.

  02.12.2018 prědna njeźela pśichoda
  erster Sonntag im Advent

  25.12.2018 (gódownica) 10:00 chóśebuska Serbska cerkwja: serbska gódowna namša, f. I. Kśenka
  Klosterkirche Cottbus: wendischer Weihnachtsgottesdienst

  26.12.2018 400. pósmjertny źeń A. Mollerusa
  400. Todestag von A. Moller

   

   

   

   

   

  Cerkwina pratyja 2019

  januar/wezymski

  06. januara 2019 Muzikowa a cytańska namša ku Tšoch kralach
  06. Januar 2019 Musik- und Lesegottesdienst zu Epiphanias

  13. abo 20. januar 2019 Gołkojce: serbsko–nimska namša na 200. smjertniny J. B. Fryca
  13. oder 20. Januar 2019 Kolkwitz: wendisch–deutscher Gottesdienst zum 200. Todestag von J. F. Fritz  maj/rozhelony

  17. do 19. rozhelonego 2019 Drastwowy swěźeń w Lubinje. 19.05.2019 10:00 dwójorěcna ekumeniska namša
  17. bis 19. Mai 2019 Trachtenfest in Lübben, 19.05.2019 10:00 deutsch–wendischer ekumenischer Gottesdienst

  Letzte Änderung am: 22.04.2018